De osteopathie in België.

In België vestigen de eerste osteopaten zich omstreeks 1975. Zij studeerden in Groot-Brittannië en Frankrijk. Vandaag de dag bestaan er verschillende privéopleidingen osteopathie in België, maar er is eveneens een universitaire opleiding aan de U.L.B. (Franstalige Vrije Universiteit van Brussel).

  • Minister Colla organiseert op 15 oktober 1997 een rondetafel over de non-conventionele geneeswijzen. Op 6 februari 1998, keurt de ministerraad het wetsontwerp teneinde de niet-conventionele praktijken te regulariseren goed. Na multipele verwikkelingen deponeert minister Colla officieel zijn project n° 1714/1-97/98 op 18 augustus 1998. Het project van de wet-Colla wordt goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Senaat op 22 april 1999 met 46 stemmen voor en 12 onthoudingen.
  • Sinds 1 januari 1997 doet het socialistisch ziekenfonds van Ath een terugbetaling van prestaties osteopathie. Geleidelijk aan volgt een tussenkomst door alle ziekenfondsen binnen het kader van de vrij aanvullende verzekering.
  • In 2000 : oprichting van de GNRPO, Groepering Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten (met als doel de osteopathische beweging in een federatie te verenigen).De statuten van de GNRPO worden door het Belgisch Staatsblad op 3 mei 2005 bekrachtigd. De GNRPO heeft als feitelijke vereniging een coördinerende rol voor vijf erkende beroepsverenigingen. Zij ijvert bij de officiële instanties voor de definitieve reglementering van de uitoefening van de osteopathie in België als volwaardig onafhankelijk beroep met hoge verantwoordelijkheidsgraad (eerstelijnszorg) en specifieke competentie, en voor de integratie van de osteopathie binnen het kader van de bestaande geneeskundige zorgen.
  • Op 29 oktober 2007 heeft in Brussel de Staten-Generaal van de osteopathie plaats. De aanwezige professionelen spreken zich uit over vier fundamentele vragen aangaande hun beroep :

   Maar tot op vandaag is de paritaire commissie nog steeds niet samengesteld. Dit niettegenstaande de

recente veroordeling van de overheid om op straffe van een dwangsom dit alsnog te doen.

   De Internationale Faculteit van de Osteopathie heft haar zetel te Brussel. De statuten zijn bij Koninklijk

   Besluit bekrachtigd en de naam is gedeponeerd in het Belgisch Staatsblad. Met de actieve medewerking

   van Europese en Amerikaanse D.O.’s (verenigd in een wetenschappelijk comité) en met de medewerking

   van de belangrijkste wetenschappelijke en beroepsverenigingen moet deze faculteit het mogelijk maken

   om postgraduatevormingsmodules te creëren.

  1. Is de osteopathie een beroep van eerstelijnszorg ? (ja 100%)
  2. Is osteopathie een vrij beroep ? ( ja 98%)
  3. Is osteopathie een complementair beroep in de eerste lijn van de gezondheidszorg ? ( ja 98%)
  4. Moet de opleiding osteopathie in de toekomst universitair worden ? (ja 81%)

Ingevolge de kaderwet van 24 september 2006 met betrekking tot de bescherming van de beroepstitel van een intellectueel beroep heeft de GNRPO met de steun van ’L’Union Nationale des Professions Libérales de Belgique’ bij het ministerie van Middenstand een verzoekschrift ingediend ter bescherming van de titel van osteopaat.

Twee jaar geleden heeft de hoge raad van zelfstandigen en KMO’s zijn oordeel over de vraag gegeven en heeft hierdoor de consultatieve fase die door de wet voorzien is afgesloten. Het Koninklijk Besluit is reeds meer dan een jaar opgesteld maar wacht nog steeds op de voorlegging bij de ministerraad. Sindsdien wachten wij op een positieve politieke beslissing en op de effectieve concretisering ervan, teneinde bij te dragen tot de bescherming van de beroepsbeoefenaars maar vooral te voorzien in de bescherming van de patiënt krachtens de wet. De tekst van dit Koninklijk Besluit bepaalt de opleidingscriteria, de deontologische en ethische verplichtingen en het toepassingsdomein van de osteopathie.